Ο εκ Ζούρτσης αγωνιστής του 1821

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΝΤΟΣ

 

Τού Τίμου Φλέσσα, Γενεαλόγου - ιστορικού ερευνητή

 

 

Στήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος,  Τμήμα χειρογράφων ευρέθει   στίς  8 Νοεμβρίου του 2000, μεταξύ άλλων εγγράφων, καί η κατωτέρω αναφορά  του Αθανασίου Κλέντου, εκ Ζούρτσης οπλαρχηγού και πολιτικού πού προσέφερε στον αγώνα μολύβι, μπαρούτι καί πολλά δίστυλα συνολικής αξίας 13.082 δρχ. Ανεγνωρίσθει Αξιωματικός Πρώτης τάξεως υπ’ αριθ. Μητρώου 5928.

Ο θρηλυκός ήρωας δια της παρούσης αναφοράς υπ΄αριθ. Πρωτοκόλου 23381 αποτελουμένης εκ τριών σελίδων καί διαφόρων πιστοποιητικών, όπως του Δημάρχου Φυγαλείας καί άλλων , εκδικεί τήν αποζημίωσίν του από τό Εθνικόν Ταμείον.

 

 «Πρός τήν επί τών εκδουλεύσεων τού αγώνος ώς επί τήν αποζημείαν επιτροπήν.»

«Ο υποφενόμενος Αθανάσιος Κλέντος κάτοικος Ζούρτσης, πάλαι της επαρχίας Αρκαδίας νύν δέ τής Ολυμπίας, αναφέρει επί τή ταύτη επιτροπή, ώς ακολούθως.

Αφού ήχισεν ή σάλπινξ τού υπέρ ελευθερίας τής πατρίδος αγώνος, πλήρης πατριωτικού ενθουσιασμού, έλαβον τά όπλα κατά τού εχθρού καί τεθείς επικεφαλής πολλών συμπολιτών μου, παρευρέθην εις τάς εκστρατείας τάχην, όπου επολέμησα μέχρι τής διαλύσεως τού είδι(κού) στρατοπέδου. Συνάμα δέ έσπευσα ομού μέ τούς υπό τήν οδηγίαν μου στρ(ατιώτας)  εις πολιορκίαν Τριπόλεως, όπου καθ’ όλας τάς μάχας παρευρέθην καί επολέμησα ριψοκινδυνεύσας μέχρι τής εφόδου, ώς διατελέσας εις τήν δεξιάν του αρχηγού Θοεδώρου Κολοκοτρώνη.Κατά το 1822 έτος διορίσθην έφορος τού τμήματος Ζούρτσης άγων 18 χωρίων, εφ’ εδιοίκησα αυτά πολιτικώς καί στρατιωτικώς μέ φρόνησιν  καί   ευταξίαν ενόσω τώ διάστημα αυτώ τών εφοριών διήρκεσεν. Εξελέχθη υπό τής επαρχίας Αρκαδίας πληρεξούσιος διά τήν εις  ¨Αργος συνέλευσιν, όπου παραυρεθής εξεπλήρωσα τό καθήκον μου υπέρ τής πατρίδος συμφφερόντων.....................»

(Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος εκδουλεύσεων) 

 

 

Επιφυλατόμενος δέ νά παρουσιάσω εν καιρώ τάς αποδείξεις που απαιτούνται, όσας ... ... ,... ... ... τής Σ. Επιτροπής νά παραδεχθή τήν παινείαν μου καί σύντομα αποφασίση τήν αποζημίωσίν μου, συμπονηθέν  εκ κεφαλαίου δρ. 13.082. ... ... τού ......άξιος τών εκδουλεύσεων καί αγώνων μου πολιτικών τε καί στρατιωτικών, ..... με το προσήκον σέβας ....

 

Εν Ανδριτσαίνη τή 17 Νοεμβρίου 1846

 

Ο ευπιθέστατος

Αθανάσιος Κλεντος