Ο    Ν Α Ο Σ    Τ Ο Υ    Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Ο Υ    Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Α
Τ Ο Ν    Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο    Τ Ο Υ    2 0 1 0

Φωτογραφίες από το ναό του Επικούριου Απόλλωνα και από την ευρύτερη περιοχή του ναού, έτσι όπως ήταν τον Αύγουστο του 2010, σας παρουσιάζουμε παρακάτω.