ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Aριθμός Φύλλου 93   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ   2007

 

ΖΟΥΡΤΣΑΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ 1821

Της Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας

Πέτρος Παυλόπουλος Σακελλάριος

 

Ό,τι ήτο δια τους Τούρκους της Ηλείας το ιστορικόν Λάλα της Λαμπείας, το αυτό ήτο και η Ζούρτσα Φιγαλείας δια την Ολυμπίαν της Αρκαδιάς. Κατώκουν εις τα άνω δύο μέρη οι μάλλον μαχητικοί πολεμισταί Οθωμανοί και ήταν σχεδόν απρόσβλητοι υπό των Ελλήνων λόγω των τοποθεσιών και των τεχνικών έργων αμύνης εις τα δύο αυτά οχυρά ενωρίς κατελήφθησαν και κατεστράφησαν από των επαναστατών και των δύο επαρχιών και σήμερον τα ερείπια μας φέρουν εμπρός την ιστορίαν των χρόνων της σκλαβιάς και τα έτη της συγκρούσεως αυτής μετά της ελευθερίας. Ως οι σκληροί και απάνθρωποι Λαλαίοι Τούρκοι πιεζόμενοι και διαρκώς πολεμούμενοι υπό των εκεί συναθροισθέντων Ελλήνων, δια νυκτός εγκατέλειψαν το περιβόητον Λάλα και δια του Πύργου και Γαστούνης έσπευσαν και εκλείσθησαν εις το φρούριον των Πατρών, ούτω και οι μαχητικώτατοι Οθωμανοί της Ζούρτσης κινδυνεύοντες προ της διαρκούς απειλής των της Αρκαδιάς ηρωϊκών τέκνων, ηναγκάσθησαν να τραπώσι, νύκτωρ προς το γειτονικόν Φανάρι της Ανδριτσαίνης και εκείθεν να τρέξωσι, δια Καρυταίνης, προς την Τρίπολιν και εγκλεισθώσιν εν αυτή. Και εις την αποτίναξιν του Τούρκικου ζυγού έδραμον όλα τα τέκνα της Αρκαδιάς προθύμως και μετ’ ενθουσιασμού. Πρώτοι μεταξύ των πρώτων ήσαν και οι ιδρυταί και διδάσκαλοι του «κρυφού σχολειού», ήτοι οι εφημέριοι εκάστης ενορίας, οι και ως πρώτοι στρατολόγοι μαρτυρούμενοι και αξιωματικοί των ενοριτών των Ελληνικών όπλων αναδειχθέντες. Εις το ένδοξον εθελοντικόν Σώμα των Κληρικών αγωνιστών του 1821 ανευρίσκομεν και τον εφημέριον της Ζούρτσης και Σακελλάριον της Φιγαλείας Πέτρον Παυλόπουλον.

Το πρώτον, εκ των ακολούθων, έγγραφον του εφημεριακού Συναξαρίου της Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, υπογραφόμενον υπό των καπετανέων δια τον εν λόγω εφημέριον, έχει ως έπαιται:

 

Πιστοποιούμεν

 

Οι υποφαινόμενοι πρώην οπλαρχηγοί των επαρχιών Τριφυλίας και Ολυμπίας, νυν δε αξιωματικοί της Βασιλ. Ελληνικής φάλαγγος ότι ο εκ του χωρίου Ζούρτσης της Φιγαλείας της επαρχίας Ολυμπίας, Αιδεσιμώτατος Σακελλάριος Πέτρος Παυλόπουλος, άμα ήχησεν η σάλπίγξ της ελευθερίας και ανυψώθη η σημαία αυτής κατά του Τουρκικού ζυγού προς αποτίναξιν αυτού έλαβε τα όπλα εις χείρας, και έτρεξε μαχόμενος υπέρ Πατρίδος καθ’ όλας τας κατά των εχθρών μάχας, ιδίως δε παρευρέθη και έλαβε μέρος ενεργητικόν εις τας πολιορκίας των Μεσσηνιακών φρουρίων, ήτοι της Μεθώνης και Νεοκάστρου και εις τας μάχας του Δράμαλη εις Δερβενάκια και εις όλας τας κατά των Αράβων μάχας, διακρινόμενος πάντοτε με ένθερμον ζήλον και καρτερίαν, υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

Ο άνθρωπος ούτος ουχί μόνον σωματικώς, αλλά και υλικώς εθυσίασεν υπέρ Πατρίδος, ως γνήσιον αυτής τέκνον, αδρώς και όπως ηδύνατο να εξοδεύση είς καλός και ένθερμος ζηλωτής της Πατρίδος.

Ταύτα ειδότες πιστοποιούμεν δια του παρόντος το οποίον δίδομεν εις χείρας του ειρημένου Αιδεσιμωτάτου Σακελλαρίου Πέτρου Παυλοπούλου προς χρήσιν του.

Εν Κυπαρισσία την 20ην Ιανουαρόυ 1846

Οι οπλαρχηγοί Τριφυλίας:

 

Μήτρος Αναστασόπουλος Συνταγματάρχης, Τζαννέτος Χριστόπουλος Αντισυνταγματάρχης, Αναγνώστης Κανελλόπουλος Λοχαγός, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος Λοχαγός, Αναγνώστης Σαμπρής Λοχαγός.

Το δεύτερον έγγραφον του εφημερίου-αξιωματικού της Ζούρτσας έχει ως ακολούθως

 

Αναφορά

Σακελλαρίου Πέτρου Παυλοπούλου, κατοίκου Ζούρτσης του Δήμου Φιγαλείας της Ολυμπίας.

Εν Ζούρτση την 11ην Μαϊου 1846

 

Εκ του επισυνημμένου πιστοποιητικού των οπλαρχηγών της επαρχίας Τριφυλίας και Ολυμπίας, παρατηρεί η Σή Επιτροπή τας υπέρ της Πατρίδος θυσίας μου και εκδουλεύσεις, και δια ταύτα είναι περιττόν να εκθέσω ταύτας μίαν προς μίαν. Μολαταύτα εν συντόμω εκθέτω ταύτας.

Ο υποφαινόμενος άμα ήχησεν η σάλπιγξ, του Ιερού Αγώνος, αμέσως έλαβα με την μίαν χείραν μου ως ιερεύς, τον τίμιον Σταυρόν και με την άλλην τα όπλα και έτρεξα παρακοθούντες μοι και άλλοι στρατιώται εις τον ιερόν Αγώνα, συμπαρευρεθείς εις πολλάς μάχας και εκστρατείας, υπηρετών, ως ερρέθη και ως ιερεύς και ως φροντιστής. Εκτός των σωματικών τούτων εκδουλεύσεών μου και θυσιών, εθυσίασα και όλην την ύπαρξίν μου προς υποστήριξιν και ανόρθωσιν της Πατρίδος, η ποσότητα της οποίας ανεβαίνει περίπου τας χιλίας διακοσίας (1200) δραχμάς ενδεδειγμένως από μετρητά και από θύματα προβάτων και αγελάδων εις το στρατόπεδον.

Όθεν επειδή και μέχρι τούδε δεν έλαβον ουδεμίαν αποζημίωσιν τούτων και επειδή εκ του ιερού τούτου αγώνος απεκατέστην ενδεής, δια ταύτα αναφέρομαι ενώπιον της Σής Επιτροπής και παρακαλώ ίνα ευαρεστηθή και αποφασίση ό,τι προς αποζημίωσιν των εκδουλεύσεών μου.

 

Έυελπις δια την δικαίαν αίτησίν μου

Υποσημειούμαι ευσεβάστως,

Eυπειθέστατος ιερεύς

Παυλόπουλος Πέτρος

 

Εις την Μεθώνην ο Σακελλάριος της Ζούρτσης είχε συμπολεμιστάς τον εφημέριον Κορώνης Αθανάσον Σαρέλαν, ως και τον Οικονόμον Μεθώνης και Βουλευτήν της επαρχίας Αιδεσιμώτατον Δημήτριον Γρίβαν, εις την πολιορκίαν της Κορώνης συνεπολέμει ούτος με τον πρωτόπαπαν Γιάννιτσας-Καλαμών Αθανάσιον Φοίσβον, ως και με τον άνω εφημέριον Παπα-Σαρέλαν.

Ας σημειωθή ότι επί κεφαλής όλου του Στρατιωτικού Σώματος των Αρκαδίων εις τας πολιορκίας και αλώσεις των φρουρίων ήτο «ο αοίδιμος επίσκοπος Μεθώνης Γρηγόριος διαμοιράσας εις τους παρατυχόντας κατά την ημέρα της υψώσεως υπ’ αυτού της σημαίας της Επαναστάσεως, τρείς χιλιάδας (3.000) γροσίων, ο και Βουλευτής της εν Άστρει Συνελεύσεως διατελέσας, συναγωνιστήν έχων ούτος και τον αδελφόν του Διονύσιον Παπαθεοδώρου.

 

Νικόλαος Παν. Παπαδόπουλος

Πρωθιερεύς

 

 

 

 

 

 

Copyright © ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»